martes, 17 de enero de 2012

Per tal de facilitar i optimitzar la vida productiva d'un determinat tipus de conreu, hi ha tot un seguit de tasques de preparació i tractament de terreny i cultiu. És el que s'anomena cicle anual d'un conreu, que es concreta en:
-Preparació del terreny.


-La plantació.
-El tractament del cultiu.-El reg.


-La recol·lecció.

El reg aspresió que consisteix a lleçar aigua polvoritzada sobre el conreu des duns petits sortidorss alimentats per canonades a pressió. Es por aplicar mintjançant instal·lacions fixes per a conreus intensius, o mobils per cobrir grans extensions de conreus extensius


El reg localitzat que consisteix a aportar un fil d'aigua gota a gota o en microaspersió, a pressió molt baixa directament sobre cada planta dun conreu intensiu o arbori. La frecuència de reg és gairabé diària i té una eficiencia molt elevada
El reg localitzat que consisteix a aportar un fil d'aigua gota a gota o en microaspersió, a pressió molt baixa directament sobre cada planta dun conreu intensiu o arbori. La frecuència de reg és gairabé diària i té una eficiencia molt elevada